MedezeggenschapsRaad

 
Notulen van de vergadering van 12-06-2017
Aanwezig: Eeva, Marieke, Rachel, Monique, Janneke
 
Gedeelte met directeur
 
 1. Notulen MR 13-03-2017Vastgesteld op 12 juni
   
 2. Mededelingen teamDe vrijwillige ouderbijdrage is 20,00  en moet voor 1 oktober betaald worden. Het schoolreisje is 27,50 dat voor 1 januari betaald moet worden.
   
   
 3. Mededelingen oudersgeen
   
 4. GMR
 • Regelement van de MR besproken, moet herzien worden. Oude regelement wordt in GMR besproken. Huishoudelijk regelement MR is per school verschillend.
 • Vanaf 150 leerlingen per school zijn er verplicht 2 leerkrachten en 2 ouders in de MR. 
 1. Overblijven (Kinderstralen) Er is een nieuwe directeur bij Kinderstralen.
   
   
 2. Informatie formatieplan 2017-2018; taakverdeling + taakbelasting Instemmingbevoegdheid personeelsdeel MR – artikel 12.1b
  We gaan 1 fte terug in formatie voor komend schooljaar (2017-2018). We hebben na overleg in het team gekozen voor twee kleuterklassen een 3/4, een 5/6 en een 7/8. 
   
   
 3. Schoolplan kwaliteitsbeleid; WMKPO uitslag QuickScansInstemmingbevoegdheid MR – artikel 10.1b
  Nog geen gegevens beschikbaar voor deze vergadering.
   
 4. Ouderportaal communicatiesysteemInstemmingbevoegdheid MR – artikel 13.1k
  Ouderportaal gaat per volgend jaar met een app. Om berichten, oudergesprekken,  foto’s e.d. uitwisselen.
   
  Gedeelte zonder directeur
 5. Er moet een jaarverslag komen van MR 2016-2017. Hierin staan de hoofdpunten van de vergaderingen op een rij van een heel schooljaar. De secretaris maakt het jaarverslag.
 
 1. Bezetting + taakverdeling MR 2017-2018Vacature voor ouder die MR lid en GMR lid of voorzitter wil worden.
  Ouder die voorzitter of GMR lid
  Leerkracht - notulist
  Leerkracht - GMR
   
 2. Brainstorm PR plan
 • Info verzorgen bij bakermat?
 • Meer in de krant
 • Bij apotheek op de lichtkrant
 • Filmpje op tv Gelderland?
 • Update website, toegankelijkheid. Uitstapjes erop in agenda. Niet alleen bij de tabbladen van de klassen.
 • Agenda vol zetten op website (bijvoorbeeld: bezoek Nudehof, opening waterweek, naar de bieb, groene wiel, werken in de tuin) 
   
 1. Rondvraag –
 • Rachel neemt afscheid.
 • Formatie wordt volgend schooljaar uitgedrukt in euro’s en niet meer in FTE’s.
 • Begroting gaan we volgend schooljaar bespreken in de teamvergadering.