Praktisch

Leerplicht / Verlof aanvragen

Verlof aanvragen Verzoeken voor verlof buiten de schoolvakantie om, dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur door middel van het daarvoor bestemde formulier. Voordat u extra verlof aanvraagt adviseren wij u eerst met de directeur te overleggen. Met ingang van 1 oktober 1994 is de leerplichtwet veranderd. De wet omschrijft nu duidelijk in welke gevallen de directeur van de school extra verlof buiten de schoolvakantie mag verlenen. De volgende bepalingen zijn daarbij van kracht: 1. De directeur kan toestemming voor extra verlof buiten de schoolvakantie verlenen, indien het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen in verband met het beroep van één van de ouders. Als voorbeelden worden in de wet genoemd de agrarische sector en de horeca. 2. De toestemming voor extra verlof buiten de schoolvakantie mag éénmaal per jaar gegeven worden voor ten hoogste 10 schooldagen. 3. Gedurende de eerste twee weken van een nieuw schooljaar, mag geen extra verlof buiten de schoolvakantie worden gegeven. 4. Extra verlof kan ook verleend worden onder de volgende omstandigheden: - voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden (bijvoorbeeld paspoort / visum aanvragen) - bij huwelijk of overlijden van de familieleden (maximaal 2 dagen) - bij huwelijks- of ambtsjubilea van ouders of grootouders (1 dag) - bij gezinsuitbreiding (1 dag) - vanwege godsdienstige redenen. Voor godsdienstige feesten kan extra verlof worden verleend. - wegens medische, sociale redenen (maximaal 10 dagen). In dit geval moet er een verklaring van een arts of van een sociale instantie overlegd worden. - vanwege kennelijke onredelijkheid. Dit betekent dat de directeur extra verlof kan verlenen indien dit nadrukkelijk in het belang van het kind is. De school- en gezinssituatie worden sterk betrokken bij de besluitvorming. - om andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. Als voorbeeld noemen we het bezoek aan een arts of als er besmettelijke ziekten in een gezin heersen. Voor méér dan tien dagen verlof is overleg met de leerplichtambtenaar verplicht! Géén gewichtige redenen voor extra verlof buiten de schoolvakanties zijn onder andere: - geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie - vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen - uitnodiging van grootouders en/of familieleden om mee op vakantie te gaan of een uitstapje te maken - eerder op vakantie gaan om verkeersdrukte te vermijden - pesterijen door andere kinderen - het feit dat de kinderen toch niets zouden missen omdat er de laatste dag voor de vakantie een feestelijke afsluiting is Bij ongeoorloofd luxe verzuim kan de directeur van de school een melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Klachtenregeling

Een goed gesprek Waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis. Meestal is er geen kwade opzet in het spel. Het spreekt daarom voor zich dat iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers, directie) probeert klachten te voorkomen, door met elkaar in gesprek te gaan. In zo'n gesprek is het van belang om elkaar respectvol te benaderen en tegelijkertijd duidelijkheid te geven over de manier waarop een bepaalde situatie is of wordt ervaren. Wanneer twee partijen samen niet tot een oplossing komen, kan hulp van een andere partij worden gevraagd. Twee leerlingen kunnen hulp vragen aan de leerkracht, een ouder/verzorger en een leerkracht kunnen de hulp inroepen van de directeur en een ouder en een directeur kunnen de hulp inroepen van het bestuur. Een derde persoon kan een probleem vaak met een frisse kijk benaderen. De neutrale derde kan zo helpen om een gesprek weer op gang te brengen, om tot wederzijds begrip te komen of om tot een oplossing te komen. Een derde partij kan ook worden gevraagd om een besluit te nemen, bijvoorbeeld over wie (meer) gelijk heeft, of wat er moet worden gedaan.   Klachtenregeling Het kan gebeuren dat een probleem, ondanks het goede gesprek, uitgroeit tot een klacht. In onze klachtenregeling staat beschreven welke wegen in dergelijke situaties kunnen worden bewandeld. De hulp van een contactpersoon kan worden ingeroepen en wanneer dit zinvol lijkt kan vervolgens de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Het doel van deze personen is steeds om met elkaar in gesprek te gaan, oplossingen te vinden en de relatie te herstellen.   Contactpersoon Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de school, als ze niet weten hoe ze een probleem bespreekbaar kunnen maken. Onze  school kent een contactpersoon: Lisa Bertens. Zij zal in vertrouwen luisteren en adviseren.   Vertrouwenspersoon Soms is een probleem dermate ingewikkeld dat een contactpersoon de leerling en/of ouder zal verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon zal in vertrouwen luisteren en adviseren. In sommige gevallen zal de vertrouwenspersoon een leerling/ouder begeleiden bij een gesprek. Onze vertrouwenspersonen zijn Michèle Haagmans en Gerian Verhoeven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 355 6000 (GGD).   Landelijke Klachtencommissie (LKC) Mocht een probleem escaleren tot een klacht en mocht de klacht niet goed worden afgehandeld door de school of door PPO de Link, dan kan een klacht worden ingediend bij de LKC. PPO de Link is lid van deze onafhankelijke commissie. Als een klacht wordt ingediend, en deze in behandeling wordt genomen, wordt er meestal een hoorzitting georganiseerd, waarna de klager en PPO de Link een conclusie en een advies ontvangen. Het reglement van de LKC is beschikbaar op website van de LKC (www.onderwijsgeschillen.nl), evenals de te volgen procedure voor het indienen van een klacht. De LKC is gevestigd in het gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 2, 3524 SJ in Utrecht. Het kantoor is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 280 95 90.