Leerplicht / Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verzoeken voor verlof buiten de schoolvakantie om, dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur door middel van het daarvoor bestemde formulier. Voordat u extra verlof aanvraagt adviseren wij u eerst met de directeur te overleggen.

Met ingang van 1 oktober 1994 is de leerplichtwet veranderd. De wet omschrijft nu duidelijk in welke gevallen de directeur van de school extra verlof buiten de schoolvakantie mag verlenen. De volgende bepalingen zijn daarbij van kracht:

1. De directeur kan toestemming voor extra verlof buiten de schoolvakantie verlenen, indien het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen in verband met het beroep van één van de ouders. Als voorbeelden worden in de wet genoemd de agrarische sector en de horeca.

2. De toestemming voor extra verlof buiten de schoolvakantie mag éénmaal per jaar gegeven worden voor ten hoogste 10 schooldagen.

3. Gedurende de eerste twee weken van een nieuw schooljaar, mag geen extra verlof buiten de schoolvakantie worden gegeven.

4. Extra verlof kan ook verleend worden onder de volgende omstandigheden:

- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden (bijvoorbeeld paspoort / visum aanvragen)
- bij huwelijk of overlijden van de familieleden (maximaal 2 dagen)
- bij huwelijks- of ambtsjubilea van ouders of grootouders (1 dag)
- bij gezinsuitbreiding (1 dag)
- vanwege godsdienstige redenen. Voor godsdienstige feesten kan extra verlof worden verleend.
- wegens medische, sociale redenen (maximaal 10 dagen). In dit geval moet er een verklaring van een arts of van een sociale instantie overlegd worden.
- vanwege kennelijke onredelijkheid. Dit betekent dat de directeur extra verlof kan verlenen indien dit nadrukkelijk in het belang van het kind is. De school- en gezinssituatie worden sterk betrokken bij de besluitvorming.
- om andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. Als voorbeeld noemen we het bezoek aan een arts of als er besmettelijke ziekten in een gezin heersen.


Voor méér dan tien dagen verlof is overleg met de leerplichtambtenaar verplicht!

Géén gewichtige redenen voor extra verlof buiten de schoolvakanties zijn onder andere:

- geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie
- vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen
- uitnodiging van grootouders en/of familieleden om mee op vakantie te gaan of een uitstapje te maken
- eerder op vakantie gaan om verkeersdrukte te vermijden
- pesterijen door andere kinderen
- het feit dat de kinderen toch niets zouden missen omdat er de laatste dag voor de vakantie een feestelijke afsluiting is

Bij ongeoorloofd luxe verzuim kan de directeur van de school een melding doen bij de leerplichtambtenaar.