Schoolgids


Schoolgids 2023-2024
Waarom een schoolgids?
De basisschool is een stukje van het leven. Voor de leerlingen en voor u. U vertrouwt uw kind een groot deel van de dag toe aan de zorg van leraren van de basisschool. 
Scholen verschillen in kwaliteit, methode en sfeer. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te  maken. Die gids kan ouders helpen bij het kiezen van een  basisschool. In de schoolgids schrijft een school over de sfeer in school en over wat zij uw kind leert, waarom ze dat doet en op welke manier. Ook staat er veel praktische  informatie in over schooltijden, vakanties, dagindeling en hoe de lessen gegeven worden.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige  leerlingen. Jaarlijks wordt een actuele schoolgids uitgegeven. In deze gids leggen wij onze manier van werken uit en vertellen wij wat ouders van ons mogen verwachten. 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.  Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een gesprek.
Namens het team
Monique Delno, directeur
 
Onze school 
“Een School voor Wereldkinderen!”
OBS de Wereld is een internationaal georiënteerde school.  Onze school heeft leerlingen uit meer dan 25 verschillende landen. Dit internationale karakter willen wij tot uiting laten komen in de dagelijkse gang van zaken. Onze schoolpopulatie bestaat uit leerlingen van verschillende  achtergronden met hun eigen cultuur en religie.  Leerlingen uit verschillende culturen leren elkaars achtergronden kennen en begrijpen. We streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor de ander en voor het andere centraal staat.
Op OBS de Wereld werken we vanuit een positief kind beeld. We geven de leerlingen het gevoel dat ze meetellen.  Door leerlingen positief te benaderen zullen ze zichzelf en de ander ook zo gaan zien. Wij streven naar een evenwicht tussen ontwikkeling van het individu en dat van de groep.  Communiceren met leerlingen en ouders vinden wij  belangrijk. Daarvoor gebruiken wij het Ouderportaal.  In het Ouderportaal kunnen we snel met ouders  communiceren. Wij raden u daarom aan om het  Ouderportaal actief te lezen. Drie keer per jaar zijn er  oudergesprekken. U wordt uitgenodigd voor deze  gesprekken via het Ouderportaal. Ook is er informatie over school te vinden op de website van de school en op het informatiescherm in de hal.
Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van hun  kind. Wij zien ouders graag op school, zodat er frequent contact is tussen school en thuis. Bij eventuele meningsverschillen willen wij samen naar een oplossing zoeken.  Het belang van het kind staat hierbij centraal.
We streven naar een open en inspirerend leerklimaat,  waarin kinderen kennismaken met de verschillende  aspecten van de samenleving. Naast de sociale vorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen kritisch leren denken en zelfbewust in de maatschappij staan. 
De kwaliteit van onze school
Wat is de kwaliteit van onze school?
Op OBS de Wereld wordt niet alleen onderwijs gegeven,  maar er wordt ook aandacht besteed aan de opvoeding van  kinderen. Sociale opvoeding, leren met elkaar omgaan,  rekening houden met elkaar, verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving waarin je de hele dag bent, zijn zaken  die wij erg belangrijk vinden. Naast een goed basispakket aan leerstof vinden wij het van belang dat onze leerlingen  zelfstandig leren werken, plezier hebben in hun werk en  zich thuis voelen op school. De mate van succes van een  leerling op onze school is dus niet alleen in cijfers uit te drukken. 
We gebruiken de methode “werken met kwaliteitskaarten”,  WMK-PO en MSP. De resultaten uit deze methode geven de  sterke en minder sterke kanten aan van de organisatie. De  verbeterpunten pakken wij systematisch aan, om te komen tot een nog betere organisatie van ons onderwijs. Jaarlijks evalueren we onze eigen kwaliteit. Dit doen we  onder meer door middel van een zelfevaluatie en de  resultaten van vragenlijsten die we uitzetten onder  leerlingen, ouders en medewerkers.
Naar aanleiding van onze zelfevaluatie  en  eerder afgenomen vragenlijsten hebben we afgelopen 
 
schooljaar gewerkt aan verbeterplannen. Voor het komende jaar willen wij werken aan:
 
  • Een nieuwe SEO methode implementeren; de Kanjermethode
  • De BBLTHK start op school
  • Het continurooster wordt geïmplementeerd
  • Nieuwe VVE methode uitzoeken
  • Nieuwe Taal en spellingmethode uitzoeken
 
Schoolplan
OBS de Wereld werkt vanuit een schoolplan, waarin in grote lijnen wordt beschreven hoe wij het onderwijs  vormgeven en hoe wij de toekomst zien. Het schoolplan  voor de periode 2023-2027 is op te vragen bij de directie.
 
Zelfstandigheid
OBS de Wereld vindt de eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de leerlingen erg belangrijk. De  leerkrachten zijn geschoold om de leerlingen te begeleiden  naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun  eigen gedrag.
Het handelen van de leerkracht is erop gericht dat alle  leerlingen in de groep geconcentreerd en zelfstandig  kunnen werken. De leerlingen vanaf groep 3 werken met  dag- en weektaken. 
Openbaar
OBS de Wereld is een openbare school voor basisonderwijs,  waar iedereen welkom is. Een openbare school is een  ontmoetingsplaats van mensen met verschillende geloofs- en/of levensovertuigingen. Eén van de doelstellingen  van het openbaar onderwijs is het leren omgaan met en respecteren van verschillende ziens- en denkwijzen en te leren omgaan met het feit dat alle mensen verschillend zijn.
Samenwerking met externe organisaties
Wij werken projectmatig samen met organisaties zoals  het Groene Wiel, Kunstmenu Wageningen en Bibliotheek  Wageningen.Samenwerking tussen verschillende disciplines vinden wij waardevol om een totaalbeeld van leerlingen  te krijgen. Gezamenlijk worden er bijvoorbeeld feesten  en sportactiviteiten georganiseerd. Concrete voorbeelden  van de samenwerking zijn; “El Cafecito”, het koffiemoment voor ouders tweemaal per week in de ochtend, en het  Startpunt, het centrum voor jeugd en gezin dat regelmatig  in onze school te vinden is.
 
Het Schoolbestuur
Het schoolbestuur PPO De Link vormt het bevoegd gezag van acht openbare basisscholen in de Gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. Met aandacht voor het eigen karakter van de scholen, werken we samen aan een vitaal en zichtbaar openbaar basisonderwijs in de regio.  Door de krachten te bundelen kunnen de scholen van  elkaar leren en sommige zaken gezamenlijk aanpakken.  PPO De Link heeft een kantoor in Rhenen waar een bestuurder en een team gehuisvest zijn.
Ons doel is om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.  Waar de scholen zorg dragen voor de onderwijskundige  en pedagogische kwaliteit, zorgt PPO De Link voor goede randvoorwaarden op het gebied van personeel, huisvesting  en financiën. 
 
Aanmelden
Als u uw kind wilt aanmelden, kan een afspraak worden  gemaakt voor een gesprek met Monique Delno, directeur,  met Lisa Bertens of Janneke Schrijver, de intern begeleiders.
Tijdens de afspraak zullen we de school uitgebreid laten zien middels een rondleiding om zo de sfeer te proeven. .  Wanneer uw kind drie jaar wordt, kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. U kunt al uw vragen  stellen en kennis maken met de school. Het is mogelijk om uw kind in de onderbouw, tien dagdelen mee te laten  draaien om vast te wennen aan de school.
Als het om aanmelding van een ouder kind gaat dat van school verandert door bijvoorbeeld een verhuizing, wordt uw kind zo snel mogelijk in de groep opgenomen. In het geval van verhuizing zijn kinderen altijd welkom. We willen
 
graag geïnformeerd worden over de onderwijsgeschiedenis van uw kind. Dit gebeurt in overleg met de ouders van de  leerling door de vorige school.
Ouderportaal
Met het Ouderportaal willen wij ouders betrekken bij het onderwijs en versterken we de oudercommunicatie. Dit  levert niet alleen een betere relatie met ouders op, maar ook een betere afstemming over het leerproces van het  kind. In de afgeschermde en beveiligde omgeving kunnen ouders en school elkaar op de hoogte houden en informatie  inzien. Alle gegevens en communicatie binnen het Ouderportaal wordt versleuteld. Zo kunt u alle informatie in één  makkelijk overzicht lezen en terugvinden en denken wij ook aan het milieu. Relevante documenten, groepsnieuws,  foto’s, ziekmeldingen, de planning van oudergesprekken en  de schoolkalender kunt u hier vinden. Met de ouderportaal app krijgt u als ouder direct een notificatie op uw smartphone als er nieuws is. Wij verwachten van ouders dat ze het Ouderportaal actief gebruiken.
A.V.G. (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming)
Binnen stichting PPO de Link wordt gewerkt aan een transparant en duidelijk autorisatiebeleid dat precies  beschrijft wie welke gegevens kan inzien, bewerken en  opslaan.
Het maken van foto’s of video’s binnen school is verboden voor andere kinderen dan het eigen kind.
De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen wordt eenmalig gevraagd en regelmatig gecheckt, maar kan door ouders altijd worden ingetrokken
 
Het team
Op school werken groepsleerkrachten, een directeur.  intern begeleiders, een tutor, onderwijsassistenten, een  administratieve kracht, een vakleerkracht voor humanistisch vormingsonderwijs, een vakleerkracht  bewegingsonderwijs en een schoolondersteuner. We hebben ieder jaar stagiaires op school. Het is belangrijk dat studenten, naast hun theoretische lessen, veel praktijkervaring opdoen.
Medezeggenschapsraad (MR)
Twee ouders en twee personeelsleden vormen samen de medezeggenschapsraad. Zij denken en beslissen mee over  beleidsplannen, aanstelling van personeel, besteding van geld, huisvesting, het vakantierooster enz. Een MR-lid is in  principe voor twee jaar lid en kan zich dan weer verkiesbaar stellen. Binnen de medezeggenschapsraad zijn de  gekozen ouders dus de vertegenwoordigers van alle ouders.  De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De verslagen  van de vergaderingen van de MR zijn op de website te lezen. U kunt de MR mailen met vragen of opmerkingen:  medezeggenschapsraad@obsdewereld.eu 
Wat de medezeggenschapsraad betekent voor de school,  betekent de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  (GMR) voor alle openbare scholen in Wageningen, Renkum  en Rhenen. Daarom zijn er vanuit alle scholen van PPO de  Link een ouder en een teamlid vertegenwoordigd. In de GMR worden besluiten genomen die alle scholen aangaan. 
 
 
Groepsgrootte
Wij streven naar kleine groepen in de onderbouw en een goed hanteerbare groepsgrootte in de bovenbouw. Bij  groep 1 en 2 kiezen wij bewust voor heterogene groepen. 
Vanaf groep 4 is het mogelijk dat er een combinatiegroep ontstaat i.v.m. leerlingaantallen. De schakelklas bestaat  uit maximaal 15 leerlingen en is bedoeld voor kinderen die instromen en nog geen Nederlands spreken.
Jonge leerlingen die geen Nederlands beheersen en nog niet kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal plaatsen we vaak bij de kleuters of in groep 3.
 
Voorzieningen
OBS de Wereld heeft zeven leslokalen tot haar beschikking.  Er zijn zes leslokalen in het hoofdgebouw en één leslokaal  in de dependance. De dependance wordt ook gebruikt door de kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  In het hoofdgebouw is een speellokaal voor kleuters  aanwezig. De leslokalen zijn bewust royaal van opzet.  Daardoor kan de leerkracht tegelijkertijd met een onderwijsassistent (tutor) en / of een stagiaire in een lokaal werken. 
Wij werken met digitale schoolborden. Er kan gewerkt worden met Chromebooks. Ieder kind heeft een persoonlijke inlogcode en kan beschikken over zijn eigen programma’s afgestemd op het leerniveau van het kind.  Bij de dependance is een schooltuin waarin door  verschillende groepen gewerkt wordt, in samenwerking  met ouders.
 
 
Dagelijkse gang van zaken
Schooltijden
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de schooltijden voor alle  groepen gelijk. De school begint ’s ochtends om half negen,  maar vanaf tien voor half negen zijn de leerlingen met hun ouders welkom in de klas. Deze ‘inloop’ duurt tot half negen, dan vertrekken de ouders uit de klas en gaan de  leerlingen (verder) aan het werk.
Wij kiezen bewust voor een rustige start van de morgen. De ‘inloop’ is ervoor bedoeld dat leerlingen een goede overgang maken van thuissituatie naar schoolsituatie. Vandaar dat ouders en leerkrachten aanwezig zijn in de klas. Voor een gesprek met  de leerkracht is dit niet het goede moment, wij maken daar liever een afspraak voor.
De lestijden zijn in 2023- 2024:
Maandag                8.30 – 14.00 uur
Dinsdag                  8.30 – 14.00 uur
Woensdag              8.30 – 14.00 uur
Donderdag             8.30 – 14.00 uur
Vrijdag                   8.30 – 14.00 uur
 
Vakanties en vrije dagen
Het vakantierooster voor het schooljaar 2023 - 2024 is als volgt: 
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie  17 t/m 25 februari
Paasvakantie 23 t/m 1 april
Meivakantie 27 april t/m 12 mei
Tweede Pinksterdag 20 mei
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus
Studiedagen OBS de Wereld:
vrijdag 8 september
dinsdag 19 september
maandag 23 oktober
donderdag 23 november
dinsdag 12 december
woensdag 31 januari
woensdag 20 maart
dinsdag 2 april
dinsdag 21 meiStudiedag PPO de Link :
woensdag 20 maart
Aantal lesuren in 2023 - 2024
Groep 1 t/m 8 gaan 945 uren naar school.
Gymnastiek
Alle groepen hebben elke week bewegingsonderwijs. De  leerlingen ontvangen van de school een gymtas. Hierin  kunnen zij de gymkleren bewaren. Het speellokaal voor kleuters is in het hoofdgebouw van de school. De grote  gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 staat aan de Marijkeweg.  Deze groepen gymmen in sportcomplex Het Binnenveld.
Omdat het Binnenveld op afstand is van de school, worden onze gymlessen gecombineerd en gymmen leerlingen anderhalf uur achter elkaar.
Eten en drinken in de pauze
Als school bieden wij een omgeving aan waarin wij kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Dit begint bij  de pauze. Het beleid rond de pauze op onze school is dat de leerlingen een portie groente of fruit (schoongemaakt)  meekrijgen. Dit wordt gezamenlijk in de klas gegeten.  Vanaf groep 3 kunt u naast het fruit of groente ook een boterham  meegeven. Tevens drinken wij water op school. U kunt uw kind hiervoor een flesje, een plastic beker of bidon meegeven.
Op school wordt niet gesnoept en er wordt geen snoep meegebracht. Dit beleid zien wij als een waardevolle  investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Als er feest is dan maken wij een uitzondering en snoepen we soms wel.
Tijdens de pauzes van groep 3 t/m 8 wordt op het schoolplein toezicht gehouden door de leerkrachten en  vrijwilligers. Bij slecht  weer blijven we binnen.
 
Verjaardagen
Wanneer een kind jarig is, is het feest! Dit vieren we in de  groep. Jarige kinderen mogen in de klas trakteren. Een  gezonde traktatie wordt door de ouders én leerkrachten zeer op prijs gesteld. Het is de bedoeling dat de leerling  één eetbare traktatie uitdeelt in de klas. Zakjes met  verschillende soorten snoep of cadeautjes mogen niet worden uitgedeeld en moeten weer mee terug naar huis.  Het is wenselijk om met de leerkracht van tevoren te overleggen over de keuze van uw traktatie. De jarige mag alle klassen rondgaan met een grote verjaardagskaart waarop gelukwensen worden geschreven door de leerkrachten.
De vierjarige leerling mag op het kinderdagverblijf trakteren, zij doen dit op school nog niet.
Schoolreisje en Schoolkamp
De groepen 1 tot en met 7 gaan één keer per jaar op  schoolreisje. Samen iets gezelligs en/of educatiefs doen buiten het klaslokaal, in een heel andere omgeving dan de schoolomgeving, geeft een positief groepsgevoel. Het is voor de leerlingen een leuk en spannend uitje, waar lang  naar uitgekeken wordt. 
Elk jaar gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp,  waarvoor wij de ouders een extra financiële bijdrage  vragen, dit vragen wij ook voor schoolreisje.
Ziek melden van uw kind
Als uw kind wegens ziekte of artsenbezoek verhinderd is de school te bezoeken, dan verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en graag vóór aanvang van de lessen. U doet dit door gebruik te maken  van het ouderportaal en hier de absentie in te vermelden.  Wordt uw kind tijdens schooltijd ziek, dan wordt u daarvan  op de hoogte gesteld. Geef daarom steeds alle actuele telefoonnummers door, zodat we altijd iemand kunnen  bereiken. Vergeet niet uw kind af te melden bij de BSO.
Ziekte van leerkrachten
Soms krijgen we te maken met ziekte van teamleden.  We vangen dit zo goed mogelijk op door het inzetten van  invallers. Helaas zijn invallers schaars en gebeurt het af en  toe dat de groep geen vervanger heeft. Dit proberen we  uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. 
Extra schoolverzuim
Verzoeken voor verlof buiten de schoolvakantie om, dienen  zes weken vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de  directeur. Voordat u extra verlof aanvraagt, adviseren wij  u eerst met de directeur te overleggen.
Voor méér dan tien dagen verlof is overleg met de  leerplichtambtenaar noodzakelijk.
Géén gewichtige redenen voor extra verlof buiten de  schoolvakanties zijn onder andere:
  • geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie
  • vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen
  • uitnodiging van grootouders en/of familieleden om mee op vakantie te gaan of een uitstapje te maken
  • eerder op vakantie gaan om verkeersdrukte te vermijden
 
 
Wat leren de leerlingen op school?
Groep 1 en 2
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8:20 tot 8:30 uur  lezen de leerlingen samen met hun ouders een prentenboek tot de schoolbel gaat. Op woensdag en vrijdag is de  inloop tot 8:45. Hierin is ruimte om samen met uw kind een activiteit te doen. Om half 9 moeten de leerlingen in de  klas zijn, dan gaan de lessen beginnen. In de groepen 1 / 2 wordt gewerkt aan verschillende thema’s. Thema’s die passen bij de jaargetijden, feesten, kinderboekenweek en dergelijke. De groep werkt iedere 3 à 4 weken aan een nieuw thema. Het lesprogramma is daar helemaal op afgestemd. Als het  thema bijvoorbeeld ‘herfst’ is worden hier verhalen over verteld, liedjes over gezongen, zelfs de spelletjes en de  gymles kunnen met het thema te maken hebben. De woordenschatlessen en het oefenprogramma hiervan sluiten ook steeds volledig aan bij de thema’s, we maken hierbij gebruik van de methode LOGO 3000.
De dagindeling in groep 1/2 ziet er als volgt uit: ’s Ochtends is er na de inloop: kring, werken en spelen,  eten en drinken, buiten spelen of gym, naar huis of  overblijven. De middag begint ook weer in de kring, met  daarna: werken en spelen, buiten spelen, naar huis. Er is veel aandacht voor zelfstandigheid. We proberen dat te stimuleren door het gebruik van zogenaamde  ‘dagritmekaarten’. Door middel van deze dagritmekaarten en het kiesbord krijgen de leerlingen houvast voor de  activiteiten van de ochtend en de middag. 
Bij de jongste kleuters staat het wennen aan hun nieuwe school centraal. Daarna leren ze spelenderwijs en aan de  hand van voorbeelden uit hun eigen belevingswereld,  begrippen en vaardigheden, die te maken hebben met  lezen, rekenen en schrijven.
Voor leerlingen in groep 1/2 die extra begeleiding nodig  hebben is er een onderwijsassistent (tutor) die de leerling  voorbereidt op de les van morgen.
Onderwijs in de groepen 3 tot en met 8
Ouders zijn van harte welkom tijdens de inloop van 8.20  tot 8.30 uur. Dit is een zinvol moment om u door uw eigen  kind te laten informeren hoe het gaat op school. Op alles wat in de kleutergroepen aangeleerd is, wordt vanaf groep  3 verder gebouwd. De vakken die hier worden gegeven zijn  globaal in een aantal gebieden te onderscheiden. Allereerst  zijn er de basisvakken, zoals lezen, schrijven, taal en  rekenen. Daarnaast zijn er wereldoriënterende vakken,  gymnastiek, humanistisch vormingsonderwijs en  cultuureducatie. In principe zijn wij geen voorstander van  huiswerk, maar als het gewenst is, kan in overleg met  ouders extra werk mee gegeven worden. Lesboeken gaan  niet mee naar huis, werkboeken wel.
Hieronder gaan we kort op de verschillende vakken in.
 
 
Lezen
Leren lezen in groep 3
Het is elk jaar weer een bijzonder om te zien hoe snel  leerlingen in groep 3 kunnen lezen. Van augustus t/m  januari worden alle letters en veel woorden geleerd.  Hierna starten we in februari met vlot en goed leren lezen.  De methode biedt vanaf het begin van het schooljaar al  leesboeken op niveau. 
Bij de leesmethode hoort een uitgebreid pakket aan  materialen die bij leerproblemen ingezet kunnen worden.
 
Wanneer leerlingen uitvallen, bieden we extra oefenmateriaal aan. Leerlingen die de leerstof makkelijk verwerken  krijgen verrijkende en verdiepingsstof aangeboden. De  leesmethode die we hanteren heet “Lijn 3”.
Voortgezet lezen in de groepen 4 t/m 8
In groep 4 t/m 8 besteden we veel tijd aan de ontwikkeling van het technisch lezen. Hiervoor gebruiken we een  methode voor voortgezet technisch lezen “Station Zuid”.  Deze methode heeft ook veel aandacht voor leesmotivatie  en sluit aan bij verschillende niveaus in één klas.
Leesbevordering
Elke groep gaat regelmatig naar de bibliotheek en maakt  gebruik van het schoolabonnement van de openbare  bibliotheek, zodat het aanbod aan leesboeken verbreed wordt. Dit wordt afgestemd op de thema’s in de klas. Er wordt regelmatig voorgelezen in de groep. Eén keer in de zoveel weken hebben we een “lekker-lui-lezen” moment.  Kinderen uit verschillende groepen lezen dan met elkaar op een zelf gekozen locatie in de school.
Wij bevorderen regelmatig bezoeken aan de bibliotheek. Voor  alle leerlingen van de school is het belangrijk om lid te zijn  van de Openbare Bibliotheek, dit kan gratis in Wageningen.  We besteden veel aandacht aan de Kinderboekenweek en doen mee aan de Nationale Voorleesdagen. 
Komend schooljaar krijgen we een bibliotheek in de school, zodat leerlingen ook via school kunnen lenen.
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen houdt in dat leerlingen via instructie het  begrijpen van een tekst oefenen met strategieën  die van belang zijn voor begrijpend lezen. Dit begint al in groep 3 in de methode “Lijn 3”, vanaf groep 4 maken we gebruik van de lesmethode  Nieuwsbegrip.
 
Protocol leesproblemen en dyslexie
In Nederland heeft ongeveer tien procent van de  leerlingen op de basisschool moeite met leren lezen. Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor  de gehele schoolperiode en voor het functioneren in een  geletterde maatschappij als de onze.
Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met leesproblemen, gebruiken wij op onze school ‘het Protocol Leesproblemen en Dyslexie’.  Aan de hand van een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan  kan de leerkracht samen met de Interne Begeleider de  leerlingen op een systematische wijze volgen en begeleiden. Bij de meeste leerlingen met leesproblemen zal dit leiden tot verbetering van de leesvaardigheid.  Echter bij een aantal leerlingen zal het leesproces altijd  moeizaam blijven verlopen. Voor deze kinderen is  gespecialiseerde hulp nodig die gericht is op het behalen  van een zo hoog mogelijk niveau van geletterdheid. Als  ouders denken dat hun kind door erfelijke aanleg een kans op dyslexie heeft, dan is het verstandig dit al in het eerste  kennismakingsgesprek met school ter sprake te brengen. 
Schrijven
Voor het aanleren van een goed handschrift maken wij in de groepen 3 tot en met 8 gebruik van een schrijfmethode die ervan uitgaat dat schrijfonderwijs gericht moet zijn op de communicatieve functie van het schrift. Daarom wordt  in de methode actief aandacht besteed aan leesbaarheid,  schrijfsnelheid en toepassing van het handschrift in  verschillende functionele situaties. Wij gebruiken als  lesmethode “Klinkers”.
 
Taal
Taal, lezen en spelling worden in groep 3 geïntegreerd  gegeven. Er wordt hier nog geen onderscheid gemaakt  tussen de vakken.  De taalmethode ”Taal actief 4” voor groep 4 t/m 8  besteedt aandacht aan: begrijpend luisteren, technisch  lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en woordenschat, spreken en luisteren. 
Engels
In de afgelopen jaren is er op het gebied van de Engelse taal het een en ander veranderd. Engels is een nog grotere rol gaan spelen in het leven van jonge kinderen.  De dagelijkse “input” die zij krijgen via televisie, internet,  radio en muziek is aanzienlijk vergroot. Veel leerlingen van onze school hebben te maken met diverse culturen en talen. Engels is wereldwijd een belangrijke taal, daarom  hechten wij veel waarde aan een vroege start met de  Engelse taal. Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engels  aangeboden door middel van de methode “Blink Engels”. Deze lessen sluiten in de onderbouw aan bij het thema,  waarover gewerkt wordt. Vanzelfsprekend blijft Nederlands op school de voertaal.
Rekenen
We gebruiken de Reken-Wiskunde Methode “Pluspunt 4”.  Leren rekenen met “Pluspunt 4” betekent dat er volop  aanbod is op diverse niveaus voor alle leerlingen. Er is een  gevarieerd aanbod aan oefenmateriaal om de rekenvaardigheid onder de knie te krijgen. Er wordt per dag een uur aan rekenen besteed. Wij werken met een rekencoördinator, voor onze school is dit Janneke Schrijver. Zij  begeleidt het team op rekengebied en voert observaties uit in de klas.
Wereldoriëntatie
Met wereldoriëntatie bedoelen we aardrijkskunde,  geschiedenis, natuuronderwijs , verkeersles en burgerschap. Met deze vakken oriënteren de kinderen zich op de wereld om hen heen. Dat begint dicht bij huis in de onderbouw. Door de schooljaren heen wordt de blik  steeds wijder de wereld ingericht, zowel in ruimte  (aardrijkskunde) als in tijd (geschiedenis) als in natuur.  Wij gebruiken de methode: “Naut”, ”Meander” en  “Brandaan” versie 2.
In alle groepen maken we gebruik van de lessen van het  centrum voor natuur- en milieueducatie van de gemeente  Wageningen, het Groene Wiel. Het centrum ontwikkelt verschillende lessen voor scholen in Wageningen. 
ICT
Op onze school is het gebruik van digitale schoolborden en chromebooks geïntegreerd binnen het onderwijs.  Binnen de uitgangspunten en doelstellingen van onze  school, zoals beschreven en uitgewerkt in ons schoolplan  2019-2023, neemt zelfstandig werken een prominente plaats in. ICT vervult een belangrijke rol bij het realiseren  van deze doelen.
De chromebooks worden bij ons op school vooral gebruikt als een aanvulling op het onderwijsaanbod.  Daarnaast worden programma’s gebruikt voor remediëring bij achterstanden en uitbreiding van leerstof voor meer  begaafde leerlingen.
Bewegingsonderwijs
Bij bewegingsonderwijs bieden we diverse bewegingsvormen en spelen aan. We letten hierbij op de kwaliteit van de beweging en de vaardigheden die nodig zijn voor goed  spel. Maar ook het sociale aspect van het samenspelen 
weegt heel zwaar. Sportiviteit staat voorop.
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De leerlingen spelen op het schoolplein en in  het speellokaal. We gebruiken in groep 1 + 2 de  lesmethode “bewegingsonderwijs in het speellokaal”.  Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in de gymzaal van sportcomplex “Het Binnenveld”. 
Sociaal emotionele ontwikkeling
In het nieuwe schooljaar starten wij met de Kanjermethode in de hele school. Met dit programma leren en trainen kinderen  hun sociale vaardigheden. Als ouder wordt u op  de hoogte gehouden van de methode en vaardigheden die we oefenen middels het Ouderportaal en het digibord in de  hal. Hiermee is er een mooie verbinding met school en thuis.
Aan het begin van het schooljaar zal er een ouderavond georganiseerd worden voor ouders om de Kanjertraining toe te lichten.
Actief burgerschap
Er zijn op onze school veel leerlingen die een andere  taal, cultuur of geloofsovertuiging hebben. Hierdoor leren  de leerlingen om te gaan met deze verschillen. De leerkrachten zijn hier dagelijks mee bezig tijdens het reguliere schoolprogramma.
Doordat onze school zoveel verschillende culturen kent is  het belangrijk dat hier veel aandacht aan besteed wordt.  Jaarlijks vieren wij daarom ook het Landenfeest . Leerlingen krijgen inspraak in zaken die hen bezig houden.  Dit wordt op een professionele manier aangepakt door de  leerlingenraad. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen vertegenwoordiger worden in de leerlingenraad. Namens hun  groep zitten twee leerlingen in de leerlingenraad. De  leerlingenraad vergadert viermaal per schooljaar, onder leiding van de directeur.
 
Humanistische vorming 
In de groepen 3 t/m 8 kunnen leerlingen deelnemen aan het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). HVO wil jonge mensen zo vroeg mogelijk leren om te gaan met wat er op hun pad komt en laten ontdekken dat ze zelf  invloed kunnen uitoefenen op verschillende situaties in  hun leven.
De lesthema’s worden zo veel mogelijk afgeleid van datgene wat kinderen bezighoudt. Onderwerpen die aan de orde  komen zijn vriendschap, familie, anders zijn, pesten, rechten van het kind, arm en rijk, eerlijk zijn. Soms komen  onderwerpen via de media heel sterk in de leefwereld van de kinderen binnen. In de HVO-les kan hierop ingespeeld worden.
Het uitbeelden, herkennen en bespreken van kleine en grote dilemma’s stelt de kinderen in staat om zichzelf een  plek in de wereld te geven. 
Cultuureducatie
Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Bij dit menu kunnen alle  kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend en film), taal en  cultureel erfgoed vraaggericht worden ingezet.  Verschillende culturele organisaties en zzp’ers doen mee  aan het Kunstmenu en laten onze kinderen dansen, zingen,  gedichten maken, toneel spelen, kennis maken met het verleden enz. 
Muziek
De muzieklessen worden zelf door de leerkracht gegeven  tijdens de creatieve vormingsuren en het is verweven in het
 
programma, bijvoorbeeld bij Engels. In de kleutergroep is het gebruikelijk dat we bij een thema liedjes worden gezongen. Ook hebben wij een bak  vol instrumenten op school en maken wij gebruik van de boomwhackers.
Feesten
Een aantal keren per jaar vindt er een podiumfeest plaats.  De leerlingen presenteren aan ouders en leerlingen een  voorstelling in de vorm van dans, toneel of muziek. Dit zijn  bruisende activiteiten. De podiumfeesten mogen bezocht worden door ouders van de optredende groepen. Elke leerling heeft minimaal één podiumfeest per schooljaar. Kerstmis, Pasen, het Suikerfeest, Sinterklaasfeest en het  Landenfeest zijn feesten die ieder jaar op school gevierd worden.
De zorg voor alle leerlingen
Interne begeleiding
Aan OBS de Wereld is een intern begeleider (IB-er)  verbonden. Twee van onze leerkrachten zijn speciaal opgeleid  tot IB-er, bij ons zijn dat Lisa Bertens en Janneke Schrijver.  De IB-ers hebben de verantwoordelijkheid voor de zorgstructuur van de school en begeleiden de leerkrachten. Daarnaast beheren de IB-ers bijvoorbeeld ook de digitale leerlingen dossiers: van iedere leerling wordt een digitale map bijgehouden waarin gegevens zijn opgenomen over het gezin,  leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, onderzoeksgegevens, handelingsplannen en toetsgegevens. Voor leerlingen in groep 1 en 2 met een VVE indicatie, die extra begeleiding nodig hebben, is er een tutor. Een tutor  is een onderwijsassistent die individuele begeleiding geeft  aan onderbouwleerlingen die dat nodig hebben. Hierdoor kan het kind het tempo van de groep blijven volgen. De  activiteiten van de tutor vinden bij voorkeur plaats in  het klaslokaal van de leerling. Wij hebben ook onderwijsassistenten die ondersteunen in de groepen 3 tot en met groep 8.
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
Naast een goed basispakket aan leerstof vinden wij het belangrijk dat (onze) leerlingen zelfstandig leren werken,  plezier hebben in hun werk en zich thuis voelen op school.  De mate van succes van een kind op onze school is dus niet alleen in cijfers uit te drukken. 
Belangrijk voor ons als school is om te weten hoe onze  leerlingen zich ontwikkelen. Kortom: wat zijn de resultaten  van elke leerling van de verschillende vakken. Het dagelijks werk van uw kind wordt bekeken en beoordeeld door de  groepsleerkracht. Iedere leerkracht houdt de gegevens van  elke leerling bij. Regelmatig krijgen de leerlingen een korte  schriftelijke of mondelinge toets om te controleren of ze de leerstof goed begrijpen. Op twee vaste momenten in het  jaar worden de leerlingen methode onafhankelijk getoetst.  Hiervoor wordt het CITO Leerling In Beeld systeem  ingezet. Aan de hand van de  resultaten is te bepalen in hoeverre de leerling achterblijft  en extra zorg nodig heeft. Toetsgegevens worden vastgelegd in het digitaal leerlingdossier, besproken met de  intern begeleider en waar nodig wordt actie ondernomen  door de groepsleerkracht en/of de intern begeleider. 
Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek  met de leerling en de ouders. Dit gesprek is bedoeld als  kennismaking. In alle groepen wordt in februari en juni een schriftelijk rapport verstrekt. 
 
Nederlands als tweede taal
Wanneer een leerling de Nederlandse taal als tweede taal aangeboden krijgt, wordt zo veel mogelijk aangesloten op  het ontwikkelingsniveau van dit kind. Soms is het nodig  het kind een bepaalde periode individueel of in een kleine  groep te begeleiden. 
Het team schoolt zich regelmatig in woordenschatontwikkeling, lezen en taalontwikkeling. Hierdoor kan  het team op een verantwoorde manier omgaan met de  specifieke problemen van een anderstalig kind. Basisschool de Wereld heeft twee schakelklassen. Dit project is een  initiatief van de gemeente Wageningen. Leerlingen vanaf groep 4 die rechtstreeks uit het buitenland komen, kunnen deelnemen aan de schakelklas. 
In de schakelklas streven we ernaar om zo snel mogelijk op  niveau te komen van een jaargroep zodat deze kinderen  in de reguliere groepen mee kunnen doen. Het is de  bedoeling dat deze leerlingen zolang als nodig is in de  schakelklas blijven om een startkwalificatie te halen zodat  ze in hun eigen jaargroep kunnen deelnemen.
De overgang naar het voortgezet onderwijs Vanaf groep 7 wordt er met de leerlingen gesproken over  het Voortgezet Onderwijs (VO). Zo bereiden we de kinderen voor op de overgang van de basisschool naar het VO.  Voor ouders zijn er gedurende het schooljaar verschillende  momenten waarop de mogelijkheden van de overstap  basisonderwijs naar voortgezet onderwijs besproken  kunnen worden.Van de leerkracht ontvangen de ouders  informatie over de IEP eindtoets.
In een adviesgesprek met de ouders geeft de leerkracht van groep 8 samen met de IB-er aan wat volgens hen het  meest geschikte schooltype is voor uw kind. Het advies van de basisschool, ondersteund door de behaalde score op de
 
IEP eindtoets, is bepalend voor toelating op het VO. De  basisschool stuurt aan het eind van groep 8 een onderwijskundig rapport van iedere leerling naar de school voor het  VO, waarin het advies vermeld staat. We houden 1 x per  jaar een leerling overdracht met het VO. 
Speciaal voor de ouders met kinderen in de groepen 7 en 8  organiseert één van de scholen van het Voortgezet  Onderwijs een informatiemarkt op school. Op deze  informatiemarkt wordt uitgelegd hoe het VO in Nederland  opgebouwd is. Met het merendeel van de scholen voor VO  heeft OBS de Wereld minimaal eens per jaar contact over   de brugklassers. Wij worden 3 jaar lang op de hoogte  gehouden over de studieresultaten van onze oud leerlingen. 
Eindscores van de afgelopen jaren:
Eindscore van OBS de Wereld 2021 IEP 72,9
De gemiddelde landelijke score was: 79,7
Eindscore van OBS de Wereld 2022 IEP 73,9
De gemiddelde landelijke score was: 80,0
 
Eindscore van OBS de Wereld 2023 IEP  73,8
De gemiddelde landelijke score was:  79,5
Zorgleerlingen
Scholen leren steeds nauwkeuriger te kijken naar leerlingen en meer rekening te houden met verschillen  tussen leerlingen. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken. Om die andere denkwijze te realiseren werkt OBS de Wereld al enige jaren met een systeem dat past in de visie van onze school. We willen leerlingen zelfstandig maken en mede-eigenaarschap geven  van wat ze willen en moeten leren. Het onderwijs wordt daarmee ook 
afgestemd op hun behoeften. Deze manier van werken  wordt ondersteund door het werken met groepsplannen en  waar nodig met handelingsplannen. Bij handelingsplannen wordt u als ouders op de hoogte gebracht. Onder leiding van de IB-er vinden er groeps- en leerlingbesprekingen plaats. Alle betrokken leerkrachten zijn daarbij aanwezig. De zorg die nodig is voor leerlingen die  extra aandacht nodig hebben wordt besproken tijdens de  groeps- en leerlingbespreking.Problemen van leerlingen die  extra aandacht nodig hebben worden uitgebreid besproken.  Vervolgens wordt gekeken wat de leerkracht, onderwijsassistenten, de school en/of ouders kunnen betekenen.  Dit kan leiden tot specifieke acties. Het onderwijs voor  deze leerlingen wordt aangepast zodat de leerling op eigen  niveau kan werken.
Voor deze leerlingen schrijven we zo nodig een eigen leerlijn. Wanneer er meer zorg nodig is dan normaal in de basis gegeven kan worden, zult u als ouder op de  hoogte worden gebracht.Gedurende het schooljaar heeft  de groepsleerkracht regelmatig overleg met de IB-er. De  intern begeleider is er voor leerlingen, leerkrachten en  ouders om de zorg binnen de school goed te begeleiden.  Het staat u vrij om zelf contact op te nemen met één van  de intern begeleiders van onze school.
We werken binnen de principes van “Handelingsgericht  Werken”. We passen ons onderwijs steeds aan , d.w.z. een  cyclus van signaleren, analyseren, plannen, uitvoeren en  evalueren. Daarbij zijn we aangesloten bij Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei. Zij denken mee en bieden  expertise wanneer er zorgen zijn om een leerling. Leerlingen die veel sneller leren dan hun leeftijdsgenoten hebben een specifieke aanpak nodig. Toch kan het zo  zijn dat de leerling ondanks deze specifieke aanpak andere hulp nodig heeft. Dan is het zaak voor de school om de  hulp in te roepen van andere deskundigen. Deze kunnendan in overleg met de school gaan kijken welke andere mogelijkheden de school nog heeft. Dit proces vindt uiteraard plaats in nauwe samenspraak met de ouders. 
Kindkans
Dit is een digitaal hulpmiddel waarmee we het Samenwerkingsverband inschakelen. Onder ‘zorgaanvragen’ verstaan  we alle aanvragen om bovenschoolse hulp, die een school indient bij het samenwerkingsverband. De intern  begeleiders en de steunpuntcoördinator hebben inzage in deze aanvragen. Ouders worden op de hoogte gesteld als  er gebruik wordt gemaakt van Kindkans.
De verwijsindex
Sommige jongeren of kinderen hebben hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig  tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De  Verwijsindex Gelderland zorgt ervoor dat diverse partijen  elkaar kunnen vinden. Hoe dit werkt kunt u lezen op de  website www.verwijsindexgelderland.nl  
Veiligheid op school 
Het is belangrijk dat leerlingen op een veilige school zitten,  waar ze zich veilig voelen en waar ze veilig zijn.  Voor de leerlingen hanteren we drie ‘Kapstokregels’. Die  hangen in ieder klaslokaal en in de school:
- de school is van binnen een veilig gebied, rennen doen we daar dus niet
- voor groot en klein zullen we aardig zijn
- we zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, iedere morgen
De school heeft verschillende acties ondernomen om de veiligheid voor de leerlingen te vergroten. Zo is er  pleinwacht voor en na schooltijd en tijdens de pauze. Op OBS de Wereld is een aantal teamleden geschoold als  bedrijfshulpverlener, ze hebben een cursus bedrijfshulpverlening gevolgd en volgen de jaarlijkse opfrisbijeenkomsten. 
Rookvrij schoolterrein
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk.  Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er  mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt  voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel,  ouders en bezoekers. 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek  blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren  beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, in het zicht van de  leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van  leerlingen. 
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.
Anti-pestprotocol
Iedereen binnen de school probeert iedere vorm van  pesten direct aan te pakken. Mocht het zijn dat er meer nodig is, dan kan het anti-pestprotocol ingezet worden, zoals ook bij de wet verplicht is. Onze anti-pest coördinator (Lisa Bertens) gaat dan in nauw contact met  leerling, ouders en leerkracht via de Oplossingsgerichte  Pest Aanpak (OPA) aan de slag om het pesten te  stoppen. Wekelijks zijn er lessen in alle klassen over sociale  omgangsvormen, deze dragen ook bij aan de sociale veiligheid binnen de school.
Een veilig schoolklimaat
Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord. We willen onze leerlingen zo  optimaal mogelijke kansen bieden om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze school heeft de  wettelijke taak beleid te maken om grensoverschrijdend  gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie,  discriminatie,pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede manier te behandelen. Wat is seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is  ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting  komen door verbaal(grof taalgebruik), fysiek (aanrakingen)  of non-verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen of iemand  met de ogen “uitkleden”). Dit gedrag wordt door degene  die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig.  Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als  onopzettelijk zijn. Soms is iemand zich niet bewust dat  een ander zich onprettig kan voelen door bepaald gedrag  (bijvoorbeeld in de kleedruimte blijven bij het omkleden of  een kind aanraken als het jou iets vraagt). De beleving van  degene die zich lastig gevallen voelt staat hierbij centraal.  Hij of zij bepaalt wat ongewenst is en dat kan van kind tot kind verschillen.
Als dit gedrag binnen de schoolsituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer of het schoolplein), of in samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een  schoolkamp) is het de taak van de school dit te stoppen.  Zie ook het veiligheidsbeleid van PPO de Link;  www.ppodelink.nl
 
Preventie op school
Onze school probeert grensoverschrijdend gedrag te  voorkomen door in de groep/klas en in de school aandacht  te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Tevens heeft  onze school een aantal regels (gedragsregels) opgesteld  hoe we met elkaar omgaan. Het gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas. Het is  belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars  grenzen, maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en  hun grenzen leren stellen. Als ondanks alle preventieve  zorg een kind toch lastig gevallen wordt, is het van belang dat een leerling bij iemand terecht kan. Ook voor de ouder vinden wij het belangrijk dat hij/zij  met zijn/haar verhaal op school bij iemand terecht kan. Bij ons op school is de contactpersoon Lisa Bertens.
Grensoverschrijdend gedrag
Bij ons op school is de contactpersoon Lisa Bertens. Zij  informeert teamleden, ouders en vooral leerlingen over de  wegen die openstaan om seksuele intimidatie te voorkomen  en te melden.Bij de contactpersoon op school kunt u  terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, en met al uw vragen en/of twijfels hierover. Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enz. Zo kan iedereen bij  het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze  persoon benaderen. De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van  omgaan met deze problematiek, kan u verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon.
Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventiebeleid binnen de  school.
 
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Kinderen vanaf 5 jaar zijn verplicht om naar school te gaan.
Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. Bij de inschrijving wordt een van overheidswege verstrekt document overgelegd waarop de gegevens van de jongere betreffende zijn geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer zijn vermeld.
Wij werken nauw samen met leerplichtzaken van de gemeente Wageningen om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.Wij zijn het ook verplicht om bij ongeoorloofd verzuim dit te melden.
 
Externe vertrouwenspersoon
De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan  degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig  verwijzen naar de klachtencommissie. De externe  vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling  en verwijzing. Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan 
het aan de klachtencommissie worden voorgelegd.  Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee  instemt. U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct bespreken met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele  intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders,  schoolteams en besturen. De externe vertrouwenspersonen  voor onze school zijn:
- Michèle Haagmans
- Gerian Verhoeven
Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland-Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling  Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000.
Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet  de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk.  Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een  doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het landelijke logopediebedrijf voert in groep 2 logopedische screening uit op aanvraag en met toestemming van  ouders. Dit wordt uitgevoerd in november en in mei. De  leerkracht van uw kind bespreekt met u of een screening nodig is. In principe geeft de leerkracht aan wie logopedische screening nodig heeft, maar u kunt hier als ouders ook actief om vragen. 
Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de  doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. Deze  brieven en vragenlijsten zijn ook in andere talen beschikbaar. Mocht u dat wensen, vraag dit dan na bij de leerkracht of intern begeleider.
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de  jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling,  gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan  onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de  sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het  kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
 
 
 
School en thuis

Betrokkenheid van ouders
Terecht verwachten ouders veel van de school waar ze hun kind(eren) dagelijks aan toevertrouwen. 
Omgekeerd verwachten wij als school ook wat van ouders:  betrokkenheid en samen verantwoordelijk zijn voor de  ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind(eren). Uw  belangstelling voor school is heel belangrijk. Het  stimuleert uw kind om zijn of haar best te doen en goede prestaties te leveren. Daarom is het gewenst dat u de tienminutengesprekken en informatiemomenten bezoekt en dat u bij vragen of problemen contact met ons opneemt.
Daarnaast kunnen ouders elke morgen tijdens de inloop  (8.20-8.30 uur) in de klas bij hun kind(eren) zien waar  hun kind(eren) op school mee bezig is/zijn. Ook via  Ouderportaal wordt u geïnformeerd. 
Kijken in de klas
Jaarlijks worden vanuit de school in het begin van het  schooljaar ouderweken georganiseerd. 
Tijdens de ouderweken kunt u een deel van de ochtend bij  uw kind in de klas blijven. Als u daar belangstelling voor  heeft kunt u zich hiervoor inschrijven bij de leerkracht  van uw kind. 
Twee keer per jaar zijn er “tienminutengesprekken” waarin  vorderingen, aandachtspunten en eventuele problemen  van leerlingen met de ouders worden besproken en er is  eenmaal een startgesprek.
Ouders helpen bij speciale activiteiten
Met de hulp van ouders is er meer mogelijk, bovendien vinden kinderen het vaak erg leuk als hun ouders  meehelpen. Ouders van OBS de Wereld zetten zich  daarom in bij allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes,  feestactiviteiten, de sportdag, voorlezen in de klas, de  schoolfotograaf, in de schooltuin etc. Via het ouderportaal  wordt regelmatig een oproep gedaan voor hulp van ouders. 
Eigendommen en de school
De school stelt zich niet aansprakelijk voor het vermissen van persoonlijke eigendommen van leerlingen en ouders.  Als kinderen kostbare privé eigendommen mee naar school nemen, zoals een telefoon of tablet, dan zijn zij er zelf verantwoordelijk voor, hierover worden afspraken gemaakt in de klas. Wij adviseren u om zo min mogelijk kostbare zaken mee naar school te geven aan uw kind. Dit om problemen te voorkomen. Tijdens de lesuren is het gebruik van  mobiele telefoons niet toegestaan. 
Activiteitenbijdrage / Schoolreisbijdrage 
Voor het organiseren van feesten, schoolreisjes en andere evenementen is geld nodig. Dit geld komt uit de vrijwillige  activiteitenbijdrage die door alle ouders betaald wordt aan de school. Elk jaar wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld door de MR. 
De vrijwillige activiteitenbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is € 20,- per leerling. Deze bijdrage komt dus geheel  ten goede aan uw kind. U ontvangt aan het begin van het  schooljaar of zodra uw kind op school komt, een brief of een betaalverzoek voor  het overmaken van de bijdrage. 
De schoolreisbijdrage voor het schooljaar 2023-2024  bedraagt €30,-. De bijdrage moet voor 1 december van het  schooljaar betaald zijn.  Het rekeningnummer voor de vrijwillige activiteiten bijdrage en de schoolreisbijdrage is: 
NL 37 INGB 0007 8800 22 t.n.v. Ouderactiviteiten OBS De  Wereld. Wilt u de naam van uw kind en de groep erbij  vermelden a.u.b.? 
 
 
Voor- en naschoolse opvang 
Elke school moet volgens de Wet Dagarrangementen voor voor- en naschoolse opvang bieden.
Ons bestuur PPO de Link, heeft besloten dit onder te  brengen bij de Stichting Kinderopvang Wageningen. De  VSO vindt plaats in de dependance van de school. Meer  informatie over Kinderopvang Wageningen vindt u op de  website: www.kinderopvang-wageningen.nl

Adressenlijst:
OBS de Wereld
Schaepmanstraat 161
6702 AV Wageningen
Tel. 0317-413029
 info@obsdewereld.eu
 www.obsdewereld.eu
Sportcomplex Het Binnenveld 
Marijkeweg 23
6709 PE Wageningen
Tel. 0317-843833
Huis van de Wijk de Nude 
Kortestraat 2, 6702 BH Wageningen
Tel. 0317-419171
Gemeente Wageningen
Postbus 1, 6700 AA Wageningen
Tel. 0317-492719
Leerplichtambtenaar: mw. T. Poelmans
leerplicht@wageningen.nl
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden  (VGGM)
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
Stationsweg 60, 6711 PT Ede
Tel. 0800-8446000
info@vggm.nl
ggd@vggm.nl
Schoolbestuur
Bestuursbureau Stichting PPO de Link Bantuinweg 45,
3911 MV Rhenen
Tel. 0317-313132
info@ppodelink.nl
www.ppodelink.nl
Inspectie van het onderwijs – Kantoor Utrecht St. Jacobsstraat 200
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Tel. 088-6696000
www.onderwijsinspectie.nl
Landelijke klachtencommissie:
Bezoekadres: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
 www.onderwijsgeschillen.nl
Contactpersoon OBS de Wereld
Lisa Bertens
Schaepmanstraat 161
6702 AV Wageningen
Tel.0317-413029
lisabertens@obsdewereld.eu
Samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei
Copernicuslaan 30, 6716 BM Ede
6717 LZ Ede
Tel. 0318 274 700 
info@swvrgv.nl
Externe vertrouwenspersoon
Gerian Verhoeven
Michelle Haagmans
Tel. 088-3556000
GGD@vggm.nl
Kinderopvang Wageningen
Bezoekadres: Churchillweg 39
6707 JB Wageningen
Telefoon: 0317-412010
www.kinderopvang-wageningen.nl
informatie@kinderopvang-wageningen.nl